Autor Wątek: 21.08.2022 - Kaczory - 175. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA  (Przeczytany 958 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1460
21.08.2022
Kaczory
175. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
zawody wpisane do kalendarza W-MZSS

Regulamin 175. zawodów Gardy

1. Cel zawodów: celem zawodów jest:
- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
- propagowanie sportów strzeleckich
- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
- utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań
- prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej

2. Organizator zawodów: organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki GARDA z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
Osobą do kontaktowania się w sprawie zawodów jest kol. Janusz Kopański, tel. 506 121 820, e-mail: prezes@ksgarda.com

3. Termin i miejsce zawodów: 21.08.2022 od godz. 10:00
3.1 strzelnica KS GARDA na Kaczorach k. Ostródy. Dojazd z drogi Ostróda-Gdańsk (E7), zjazd za Ostródą w prawo na Dobre Miasto, druga droga w las oznakowana kieruje na strzelnicę
3.2 strzelnica COLT Wyszków, ul. Serocka 24. (tylko konkurencja "e")

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu publikowana będzie na stronie klubowej www.ksgarda.pl.

5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach winni mieć wydrukowane karty startowe oraz posiadać potwierdzenie przelewu za uczestnictwo w zawodach za wybrane konkurencje.

6. Program zawodów
- odprawa sędziów - 9:10
- rozpoczęcie zawodów - 9:45
- omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 9:50
- rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 10:00
Zostaną rozegranie 4 konkurencje strzeleckie:

a ) Pistolet wojskowy, Pcz-10 statyka
Pistolet wojskowy centralnego zapłonu Pcz-10  - strzelania z pistoletu lub rewolweru centralnego zapłonu typu GLOCK lub podobnych z lufą nie przekraczającą 6" z mechanicznymi przyrządami celowniczymi do tarczy TS-2,
- 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m.
- seria próbna 3 strzałów w czasie 60 sek., po ocenie strzałów próbnych przez zawodników oddajemy 10 strzałów ocenianych  w czasie 120 sek.,
- oceniane będzie 10 najlepszych przestrzelin z 13
- strzelać można z jednej lub z dwóch rąk
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

b) Trap-25
1. Każdy uczestnik zawodów strzela do 25 rzutków.
2. Rzutek uważa się za trafiony, jeżeli po oddaniu jednego strzału, odstrzelony zostaje widoczny kawałek.
3. Kolejność miejsc uczestników zawodów ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów (każdy rozbity rzutek - 1 punkt), w przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje lepszy wynik w konkurencji wg kolejności trafień.
4. Dla skrócenia czasu dogrywki strzelanie prowadzimy do pierwszego straconego punktu.
5. Uczestnicy mogą używać każdej sprawnej broni śrutowej
a. zaleca się stosować broń w kalibrach 12,16,20.
b. zaleca się stosować amunicję o grubości śrutu od 7 1/2 do 9
c. maksymalna waga śrutu 28 gram
6. W przypadku niezarepetowania broni automatycznej, przestawienia selektora zabezpieczenia broni, zawodnik ma prawo do powtórzenia rzutka ale tylko raz w ciągu jednej serii.
Jeżeli będzie identyczna ilość trafień decyduje kolejność "pudła". Przykładowo: 3 zawodników trafi po 9 rzutek, jednak pierwszy nie trafił w 3 rzutkę, a drugi w 9 rzutkę, a trzeci nie trafił w 5 rzutkę. Najlepszy wynik uzyskuje drugi zawodnik, następny jest trzeci zawodnik i ostatnie miejsce zajmuje pierwszy zawodnik. W przypadku identycznego wyniku przeprowadzona będzie dogrywka.
klub zapewnia broń i amunicję, ale można również strzelać z własnej broni i amunicji

c) AR-15
Karabinek centralnego zapłonu zasilany nabojem pośrednim z mechanicznymi lub optycznymi przyrządami celowniczymi bez powiększenia (1:1).
Strzelamy do tarczy Ts-9 lub Ts-10 na dystansie 50 m. z pozycji stojącej z tzw. wolnej ręki.
Oddajemy 3 strzały próbne. Po strzałach próbnych i ocenie przestrzelin przystępujemy do strzelania oddając 10 strzałów ocenianych.
- seria próbna 3 strzały w czasie 60 sek.,
- 10 strzałów ocenianych w czasie 180 sek.
- oceniane będzie 10 najlepszych z 13 przestrzelin
Dopuszczone jest użycie lunet obserwacyjnych
klub zapewnia broń i amunicję ale można również strzelać z własnej broni

d) GSG-20 - broń kolekcjonerska
Karabinu bocznego zapłonu typu bojowego w kalibrze 22LR (imitacja karabinu bojowego typu: AR, MP5, MP40, M16, itp.) lub  AR-15 z konwersją z dowolnymi przyrządami celowniczymi bez powiększenia.
Strzelamy do tarczy Ts-9 lub Ts-10 na dystansie 50 m. z pozycji stojącej z tzw. wolnej ręki.
Oddajemy 3 strzały próbne. Po strzałach próbnych i ocenie przestrzelin przystępujemy do strzelania oddając 20 strzałów ocenianych.
- seria próbna 3 strzały w czasie 60 sek.,
- 20 strzałów ocenianych w czasie 180 sek.
- oceniane będzie 20 najlepszych z 23 przestrzelin
Dopuszczone jest użycie lunet obserwacyjnych
Broń i amunicja własna.

e) Ksp-10 Karabin sportowy (tylko Wyszków)
Strzelamy z karabinu sportowego z mechanicznymi (zamkniętymi lub otwartymi) przyrządami celowniczymi do tarczy TS-1 na dystansie 25 m. z pozycji stojąc.
Oddajemy 5 strzałów próbnych w czasie 60 sek.
Po strzałach próbnych oceniamy przestrzeliny i wymieniamy tarcze, po czym przystępujemy do strzelania oddając 10 strzałów ocenianych w czasie 300 sek.
broń i amunicja własna

7. Członkowie klubu nie posiadający własnej broni będą mieli możliwość skorzystania z broni oraz amunicji klubowej po wybraniu właściwej opcji w trakcie rejestracji.
Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich stanowiskach, w zależności od obecności zawodników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji. Obowiązują ochronniki słuchu oraz wskaźnik bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym kolorze.

8. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział seniorzy i juniorzy:
- członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich
- sympatycy sportów strzeleckich

9. Każdy uczestnik rejestrując się potwierdza znajomość i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promujących KS GARDA i wyraża zgodę na publikację danych w komunikacie z niniejszych zawodów w postaci: nazwiska, imienia i przynależności klubowej. 
9.1 Zawodnik nieposiadający wydrukowanej na kartach startowych nazwy klubu lub "Gość" nie będzie ujęty w rezultatach z zawodów, a uczestnictwo potraktowane zostanie jako strzelanie rekreacyjne.

10. Odpłatność za zawody
Tabela odpłatności za uczestnictwo oraz poszczególne konkurencje znajdują się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org
10.1 Osoby które się zarejestrują i nie opłacą startowego oraz nie odwołają najpóźniej 3 dni przed terminem zawodów swojego udziału będą musieli ponieść opłatę startową. Wycofanie się z zawodów po rejestracji należy kierować na ds@ksgarda.com

11. Klasyfikacja
Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach.
O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w ocenianych seriach każdej z konkurencji. W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego.
W trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl

12. Nagrody: Za zajęcie w poszczególnych konkurencjach pierwszego, drugiego i trzeciego miejsce przyznawane będą dyplomy oraz dla zawodnika uzyskującego pierwsze miejsce puchar lub nagroda rzeczowa.

13. Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko i wyłącznie online przez stronę https://www.rejestracja.ksgarda.org.

14. Protesty: będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji.

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
15.1 Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki GARDA, 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiefo 21/34.
15.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych - prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, rejestracja online, przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres, email, PESEL.
15.3 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
15.4 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego - przetwarzane będą w celu organizacji zawodów - prowadzenie klasyfikacji.
15.5 Dane: wizerunek - przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.6 Dane osobowe - klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej administratora oraz mogą być wykorzystane do celów promocyjnych.
15.7 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po czym zostaną zniszczone.
15.8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody usunięcia.
15.9 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
15.10 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego.
15.11 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niedopuszczeniem
do udziału w zawodach

16. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych:
- obowiązujących przepisów prawa dotyczących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19,
- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią,
- regulaminu strzelnicy,
- regulaminu zawodów
- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni palnej.

17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.

Uwaga! Rejestracja online możliwa będzie tylko do 18.08.2022 do godz. 23:59
wpłaty proszę dokonywać za posrednictwem Przelewy24
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpień 2022, 19:12:59 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.

Darek65

  • Administrator
  • Wiadomości: 1460
Odp: 21.08.2022 - Kaczory - 175. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpień 2022, 00:11:19 »
W niedzielę, 21.08.2022 ponownie spotykamy się na kontynuacji cyklicznych zawodów Gardy.
Poniżej zamieszczam grafik. Proszę aby każdy sprawdził czy jest na listach startowych.
Proszę o przybycie na strzelnicę odpowiednio wcześnie.
Proszę dopilnować aby karty startowe były poprawnie wydrukowane (głównie nazwa klubu).
Ważnie jest też aby zawodnicy podczas startu oddawali odpowiednie karty startowe (na daną konkurencję) ponieważ sędziowie nie zawsze mają czas to skontrolować, a potem są problemy z rezultatami.
Błędnie przekazana metryczka może być pominięta w rezultatach.
Każdy z zawodników obowiązany jest również we własnym zakresie o zapewnienie sobie ochronników słuchu oraz wzroku.
Awaryjnie na strzelnicy będziemy mieli jednorazowe zatyczki do uszu.
Z uwagi, że w grafiku może być jakiś błąd proszę w sobotę wieczorem (20.08.2022) sprawdzić czy zostały wprowadzone jakieś zmiany, pozwoli to wszystkim uniknąć nieporozumień na strzelnicy.
Wszystkie uwagi proszę kierować na ds@ksgarda.com

Przypominam, że w trakcie zawodów można na bieżąco śledzić wyniki na stronie http://wyniki.ksgarda.pl


Pistolet wojskowy, Pcz-10
10:00
- 10, 11, 12, 19, 20, 21
10:20 - 23, 25, 26, 29, 31, 32
10:40 - 33, 35, 36, 38, 39, 40
11:00 - 22, 24, 27, 30, 34, 41
11:20 - 44, 48, 50, 51, 52, 53
11:40 - 54, 55, 56, 57, 58, 59
12:00 - 43, 45, 46, 47, 61, 62
12:20 - Przerwa na posiłek
12:50 - 60, 63, 64, 65, 67, 68
13:10 - 69, 70, 71, 72, 73, 74
13:30 - 75, 76, 78, 79, 80, 81

Trap-25
10:00
- 22, 24, 27, 30, 34
10:55 - 19, 43, 45, 46, 47
11:50 - 20, 35, 41, 51, 60
12:45 - Przerwa na posiłek
13:15 - 40, 50, 61, 62, 65
14:10 - 67, 68, 70, 73, 74
15:05 - 75, 76, 79, 81

AR-15
10:00
- 23, 25, 26, 31
10:20 - 10, 11, 12, 19
10:40 - 20, 21, 32, 41
11:00 - 33, 36, 38, 39
11:20 - 24, 27, 30, 34
11:40 - 40, 44, 48, 50
12:00 - 53, 54, 55, 56
12:20 - Przerwa na posiłek
12:50 - 43, 45, 46, 47
13:10 - 51, 57, 58, 59
13:30 - 60, 63, 64, 67
13:50 - 68, 69, 70, 71
14:10 - 61, 65, 75, 76
14:30 - 78, 79, 80, 81
15:10 - 73, 74

GSG-20
10:00
- 36, 41
10:20 - 46, 50
10:40 - 10, 11
11:00 - 12, 23
11:20 - 31, 57
11:40 - 24, 61
12:00 - 65, 67
12:20 - Przerwa na posiłek
12:50 - 70, 75
13:10 - 68, 76
13:50 - 79
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpień 2022, 20:18:29 wysłana przez Darek65 »
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.