Autor Wątek: Zmiany w regulaminach PZSS 25.11.2019r  (Przeczytany 457 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

fnmilo

  • Zarząd
  • ****
  • Wiadomości: 766
Zmiany w regulaminach PZSS 25.11.2019r
« dnia: 28 Listopad 2019, 15:29:38 »
Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej
Strona 1 z 6
R E G U L A M I N
PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH
DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM
W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO
Na podstawie art.13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz
§ 27 pkt. 18 statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadza się regulamin
przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej, uprawniającej do uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
1. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do osób zamierzających uczestniczyć we
współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Strzelectwa
Sportowego.
2. Posiadanie ważnej licencji stanowi warunek uczestniczenia we współzawodnictwie
sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.
§ 2
Do uczestnictwa w prowadzonym przez Związek systemie rozgrywek w kilku dyscyplinach
sportu strzeleckiego konieczne jest uzyskanie licencji na każdą z tych dyscyplin.
§ 3
1. Organem uprawnionym do rozpatrywania spraw i rozstrzygnięć o przyznaniu, odmowie
przyznania, bądź pozbawieniu licencji PZSS na uprawianie dyscyplin sportu
strzeleckiego jest Komisja Licencyjna PZSS.
2. Organem wydającym licencje z ramienia PZSS jest Prezes PZSS.
§ 4
PZSS przyznaje licencję na rok kalendarzowy.
§ 5
Polski Związek Strzelectwa Sportowego przyznaje licencje:
1) osobom stowarzyszonym w klubie posiadającym licencję PZSS ? w zakresie licencji
klubowej
2) osobom pozostającym w stosunku pracy z PZSS lub klubem posiadającym licencję
PZSS
3) zawodnikom - obcokrajowcom, o ile nie stoi to w kolizji z przepisami federacji
międzynarodowych, właściwych federacji krajowych oraz innymi przepisami
Związku.
4) osobom, które chcą uczestniczyć we współzawodnictwie wyłącznie w
konkurencjach pneumatycznych określonych w Zbiorze Regulaminów PZSS.
Licencja ta nie uprawnia do udziału we współzawodnictwie w innych konkurencjach
i dyscyplinach sportu strzeleckiego.
Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej
Strona 2 z 6
§ 6
Za wydanie Licencji Związek pobiera opłatę określoną przez Zarząd PZSS w drodze
uchwały.
ROZDZIAŁ II
TRYB PRZYZNAWANIA, ODMOWY PRZYZNANIA ORAZ POZBAWIANIA LICENCJI
I JEJ WZÓR
§ 7
1. Postępowanie w sprawie przyznania po raz pierwszy licencji zawodniczej PZSS
wszczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegającą się, która:
a) jest członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową PZSS
b) posiada patent strzelecki,
c) posiada orzeczenie lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym
bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.
Odrębne orzeczenie lekarza medycyny sportowej dotyczy wyłącznie zawodników
niepełnoletnich.
2. Wniosek, składa się do Komisji Licencyjnej za pośrednictwem klubu macierzystego.
3. Wnioski o przyznanie licencji po raz pierwszy, przechowywane są w biurze PZSS
4. Postępowanie w sprawie przedłużenia licencji wszczyna się na wniosek złożony przez
osobę ubiegającą się, która posiada licencję zawodniczą PZSS w roku
poprzedzającym, jest członkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubową
PZSS, oraz udokumentuje udział we współzawodnictwie sportowym w roku
poprzednim, w nie mniej niż 4 startach w dyscyplinie. Jeżeli zawodnik uczestniczy we
współzawodnictwie sportowym w więcej niż jednej dyscyplinie dokumentuje
dodatkowo nie mniej niż po 2 starty w każdej z tych dyscyplin:
a) w konkurencjach występujących w:
strzelectwie sportowym
strzelectwie długodystansowym
strzelectwie westernowym
strzelectwie czarnoprochowym i historycznym
strzelectwie kurkowym
strzelectwie dynamicznym
b) w zawodach zamieszczonych w kalendarzu imprez PZSS lub wojewódzkiego
związku strzelectwa sportowego
c) w zawodach, na których był obecny obserwator wojewódzkiego ZSS lub PZSS.
Wymogi zawarte w punktach ?a?, ?b?, ?c? nie dotyczą członków kadry narodowej PZSS.
4a. Zawodnicy posiadający licencję do udziału we współzawodnictwie sportowym
wyłącznie w konkurencjach pneumatycznych (§ 5 pkt.4), zwolnieni są z obowiązku
przedstawiania patentu, a licencje wydaje się każdorazowo na dany rok na wniosek osoby
zainteresowanej, potwierdzony przez kierownika klubu.
Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej
Strona 3 z 6
5. Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie licencji po raz kolejny są obowiązani
złożyć oświadczenie, że nie byli ukarani karą przewidzianą w § 12. Regulaminu ani też
nie zostali pozbawieni licencji w związku z wykroczeniem, o którym mowa w § 13.
ust. 2. pkt. 2-4 Regulaminu.
6. Wniosek w sprawie przedłużenia licencji składa się za pośrednictwem Portalu
Informatycznego. Klub sportowy akceptując wniosek w Portalu Informatycznym
potwierdza, że wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania. Wniosek wymaga
akceptacji WZSS.

7. Kluby zobowiązane są na każde wezwanie Komisji Licencyjnej wykazać spełnienie
przez zawodnika wszystkich wymogów na podstawie posiadanej dokumentacji lub baz
danych.
8. 1) W przypadku nieudokumentowania udziału we współzawodnictwie sportowym
w roku poprzedzającym warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie
sprawdzianu praktycznego (wg regulaminu egzaminu na patent ? część praktyczna).
Sprawdzian przeprowadza się w klubie macierzystym wnioskodawcy, w każdej
dyscyplinie, w której zawodnik nie udokumentował udziału we współzawodnictwie.
2) Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez kierownika klubu po
uzgodnieniu jej składu i terminu sprawdzianu z Prezesem PZSS.
3) Członkowie komisji muszą posiadać aktualną licencję trenera lub sędziego wydaną
przez PZSS.
4) Opłata za sprawdzian wynosi:
- do 400,-zł ? za pierwszą dyscyplinę
- do 200,-zł ? za każdą następną
5) Opłata za sprawdzian stanowi dochód klubu sportowego .
6) PZSS może skontrolować przeprowadzanie sprawdzianu. Upoważnienie do
dokonania kontroli wydaje Prezes PZSS.
§ 8
Decyzja Komisji Licencyjnej PZSS w sprawie przyznania licencji uprawniającej do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym określonej dyscypliny sportu
strzeleckiego, bądź odmowy przyznania lub pozbawienia tego dokumentu wymaga formy
pisemnej (papierowej lub elektronicznej).
§ 9
1. Wnioskodawcy niepełnoletni są obowiązani dołączyć do wniosku, pisemną zgodę
swych przedstawicieli (opiekunów) ustawowych na uprawianie określonej dyscypliny
sportu strzeleckiego.
2. Wnioskodawcy niepełnoletni są zwolnieni z obowiązku przedstawiania patentu,
a licencje wydaje się na wniosek klubu sportowego, na okres do końca roku
kalendarzowego, w którym wnioskodawca kończy 18 lat.
3. Klub sportowy, przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie licencji
niepełnoletniemu, jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia zakończonego
sprawdzianem z zakresu:
Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej
Strona 4 z 6
- regulaminu strzelnicy,
- ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w sporcie strzeleckim,
- bezpiecznego obchodzenia się z bronią na stanowisku strzeleckim.
4. We wniosku o przyznanie licencji niepełnoletniemu, kierownik klubu potwierdza
przeprowadzenie szkolenia oraz pozytywny wynik sprawdzianu o którym mowa
w ust.3.
5. Licencja wydana na podstawie § 9 upoważnia niepełnoletniego do udziału we
współzawodnictwie sportowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, trenera lub
sędziego.
6. Wnioskodawcy ubiegający się o przedłużenie licencji po ukończeniu 18. roku życia,
dołączają do wniosku oświadczenie o posiadanym patencie strzeleckim.
§ 10
1. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust.1 określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust.2 określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Wzór licencji określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust.4a określa załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu.
ROZDZIAŁ III
ODMOWA PRZYZNANIA LICENCJI
§ 11.
Komisja Licencyjna PZSS uprawniona jest do odmowy przyznania licencji jeśli
wnioskodawca nie posiada lub nie spełnia odpowiednio warunków przewidzianych w § 7.
i § 10., a braki te nie zostały usunięte w terminie wskazanym przez Komisję Licencyjną.
§ 12.
Komisja Licencyjna PZSS obowiązana jest odmówić przyznania licencji na uprawianie
określonej przez wnioskodawcę dyscypliny sportu strzeleckiego wnioskodawcy, który
uprawiając jakąkolwiek dyscyplinę zaliczoną do sportu strzeleckiego został ukarany przez
organ dyscyplinarny PZSS:
1. karą dożywotniej dyskwalifikacji;
2. karą dyskwalifikacji na czas oznaczony - w czasie jej odbywania;
3. pozbawieniem licencji z powodu rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych
i zasad rywalizacji sportowej, naruszenia obowiązków zawodnika wynikających
z przepisów obowiązujących w PZSS, przekroczenia przepisów antydopingowych -
przez 2 lata od wydania decyzji o ukaraniu.
ROZDZIAŁ IV
POZBAWIANIE LICENCJI
Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej
Strona 5 z 6
§ 13
1. Komisja Licencyjna PZSS może pozbawić zawodnika licencji w przypadku:
1) odmowy uczestniczenia w reprezentacji kraju;
2) odmowy lub zaniechania udziału w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym;
3) nie poddania się obowiązującym badaniom lekarskim.
2. Komisja Licencyjna PZSS obowiązana jest pozbawić licencji zawodnika w przypadku:
1) stwierdzenia przez lekarza medycyny sportowej niezdolności do uprawiania
określonej dyscypliny sportu strzeleckiego, na uprawianie której licencja została
wydana;
2) rażącego nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących w strzelectwie
sportowym oraz zasad rywalizacji sportowej;
3) rażącego naruszenia obowiązków zawodnika;
4) przekroczenia przepisów antydopingowych.
5) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, bądź ich nieznajomości oraz
niezgodnego z przepisami posługiwania się bronią sportową.
6) wygaśnięcia ważności dokumentów o których mowa w § 7.
3. Komisja Licencyjna PZSS wszczyna postępowanie o pozbawienie licencji:
1) z urzędu,
2) na wniosek zainteresowanego organu lub członka PZSS.
4. Podstawę decyzji Komisji Licencyjnej w sprawie pozbawienia licencji stanowi
w przypadkach wymienionych w ust.1 i 2 pkt. 2-4 prawomocne orzeczenie organu
dyscyplinarnego PZSS.
5. Decyzja o pozbawieniu zawodnika licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
ROZDZIAŁ V
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
§ 14
1. Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji jest
Prezydium Zarządu PZSS.
2. Odwołania od decyzji Komisji Licencyjnej PZSS należy składać na piśmie za
pośrednictwem tego organu.
ROZDZIAŁ VI
EWIDENCJA I PRZEPISY KOŃCOWE
§ 15
PZSS prowadzi następujące rodzaje ewidencji:
1) ewidencję przyznanych licencji,
2) ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu
licencji.
§ 16
Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZSS.
Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej
Strona 6 z 6
§ 17
1. Tekst jednolity Regulaminu został zatwierdzony 17 listopada 2019 roku uchwałą
Zarządu PZSS i wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na stronie internetowej
związku.
2. Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany w tym samym trybie.

PROWADZĄCY STRZELANIE


REGULAMIN UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ PROWADZĄCEGO STRZELANIE
Na podstawie §2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca
2000 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.) Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
uchwala regulamin uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie.
§ 1
Regulamin określa wymagania i kwalifikacje osób, program szkolenia oraz wzory dokumentów
potwierdzających kwalifikacje prowadzącego strzelanie.
§ 2
1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące
warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz
udzielania pomocy przedlekarskiej
c) posiada patent strzelecki oraz licencję trenera albo sędziego lub zawodnika
2. Osoba, która ukończyła kurs instruktorski zawierający zagadnienia jak w § 3. jest zwolniona z
obowiązku ukończenia kursu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt b. Wykaz osób do wydania
legitymacji przesyła organizator takiego kursu zgodnie wg. ust. 5.
3. Organizatorem bezpośrednim szkolenia może być:
a) firma (szkoła lub ośrodek) prowadząca działalność szkoleniową w sporcie strzeleckim
b) wojewódzki związek strzelectwa sportowego lub klub sportowy posiadający licencję klubową
PZSS
4. Szczegółowy program kursu i wykaz kadry wykładowców należy złożyć w biurze PZSS na 7 dni
przed planowanym szkoleniem.
5. Wykaz osób, które ukończyły szkolenie należy złożyć w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia
(wyłącznie w wersji elektronicznej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz
z dowodem wpłaty za wydanie legitymacji.
6. Uprawnienie prowadzącego strzelanie jest ważne łącznie z dokumentami wymienionymi w § 2
ust. 1 pkt. c lub § 2 ust. 2
§ 3
W programie szkolenia powinny znajdować się następujące tematy z liczbą godzin nie mniej niż:
1. Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie ? 2 godz.
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, zasady obchodzenia się z bronią
i zachowania się osób przebywających na strzelnicy ? 2 godz.
3. Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelb gładkolufowych - 2 godz.
4. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich ? 2 godz.
5. Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody) - 2
6. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy) ? 3 godz.
7. Pierwsza pomoc przedlekarska ? 3 godz.
§ 4
PZSS prowadzi dokumentację i ewidencję wydanych legitymacji
§ 5
Wzór legitymacji, o której mowa w § 4 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 6
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZSS w dniu 17 listopada 2019 r. wchodzi w życie z dniem
01 stycznia 2020 r.
zaczynam :) przygodę

Michał P.

  • Sędziowie
  • *
  • Wiadomości: 274
  • Elbląg
Odp: Zmiany w regulaminach PZSS 25.11.2019r
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopad 2019, 16:20:42 »
Żadna istotna zmiana nie rzuciła mi się w oczy...
"Wiem coś o wszystkim, ale nie wiem, o czym chcę wiedzieć wszystko"

Michał

  • Wiadomości: 70
Odp: Zmiany w regulaminach PZSS 25.11.2019r
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Listopad 2019, 19:47:46 »
W części o prowadzącym strzelanie - Paragraf 2 ustęp 6 - piszą, że kwit prowadzącego jest ważny tylko jeżeli jest połączony z patentem i licencją
Ale można to olać, bo podstawa prawna tego kwitu z pzss czyli  art.13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie pozwala im tylko regulować sprawy dot. rywalizacji sportowej. Zatem: na zawodach pzss kwit prowadzącego strzelanie jest nieważny bez patentu i licencji, ale w dzień powszedni - jest ważna bez licencji i patentu :)
« Ostatnia zmiana: 28 Listopad 2019, 20:00:23 wysłana przez Michał »